go88.vin app Bấm để nhận tiền thưởng

go88.vin app ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

KHOA QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Quản trị khách sạn là quản lý và tổ chức các hoạt động của khách sạn một cách hiệu quả và hợp lý. Bao gồm việc: Lập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối các bộ phận nhân sự như lễ tân, phục vụ, nhà bếp, kế toán, …;

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Thư viện có chức năng giữ gìn, thu thập, khai tác và tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu, in ấn, phát hành và cung cấp các loại tài liệu phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu, giải trí cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường.

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương trình CNTT theo chuẩn Nhật Bản nhằm mục đích đào tạo cử nhân ngành Công nghệ thông tin sử dụng thành thạo tiếng Nhật, có tác phong làm việc chuyên nghiệp và am hiểu văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản. go88.vin app được xây dựng dựa trên chuẩn ITSS - chuẩn kỹ năng kỹ sư CNTT Nhật Bản.

PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý về các công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; Thực hiện quản lý chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, lao động của Trường.

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Phòng Hành chính quản trị là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng nhà trường các nhiệm vụ: Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, công tác hành chính; quản lý cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản, theo dõi sử dụng tài sản, vật tư thiết bị; công tác bảo vệ, tự vệ cơ quan, an ninh – quốc phòng, y tế, an toàn vệ sinh môi trường lao động...

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Tham mưu cho Hiệu trưởng phương hướng, biện pháp, qui chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác kế toán sao cho hiệu quả, đúng qui chế. Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài Trường; kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui định quản lý tài chính và chế độ tài chính; tham mưu xét duyệt dự toán thu, chi hằng năm của các đơn vị trực thuộc.

TRUNG TÂM TUYỂN SINH TRUYỀN THÔNG

Là đơn vị có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng, làm đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh tất cả các hệ của Nhà trường, công tác thông tin tuyên truyền của Nhà trường.

TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG

go88.vin app , được thành lập ngày 06/08/2008 theo quyết định số: 1068/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là trường Đại học đào tạo theo chương trình chuẩn Nhật Bản - cam kết sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường.

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Mục tiêu chung của Khoa Tài chính – Ngân hàng là đào tạo các cử nhân đầy đủ phẩm chất, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết, có thể đảm nhận công việc trong các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước với vai trò là chuyên viên hoặc quản lý liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo về kế toán, tài chính, ngân hàng, thuế, bảo hiểm,...

Khoa Ngoại ngữ

Cùng với sự lớn mạnh của Trường, Khoa Ngoại ngữ cũng không ngừng phát triển để đáp ứng yêu cầu về giảng dạy ngoại ngữ trong Nhà trường cũng như yêu cầu của xã hội về đào tạo nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ; đồng thời ngày càng khẳng định vai trò và vị thế của mình đối với Nhà trường.