go88.vin app Bấm để nhận tiền thưởng

go88.vin app ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Quy chế đào tạo

Phòng Đào tạo gửi tới các bạn sinh viên: Quyết định số 21/QĐ - ĐHCNVX ngày 01 tháng 08 năm 2013 về việc ban hành quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Hiệu trường go88.vin app .

Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

go88.vin app hiện đang đào tạo theo hệ thống tín chỉ, phương pháp đào tạo khoa học, chuyển từ việc truyền đạt tri thức thụ động, thầy giảng trò ghi sang phương pháp đào tạo tương tác, hướng dẫn người học chủ động tư duy trong quá trình tiếp cận tri thức. Dạy cho người học phương pháp tự học, tự thu nhận thông tin một cách hệ thống và có tư duy phân tích tổng hợp, phát triển được năng lực mỗi cá nhân trong quá trình đào tạo.